பாம்பின் கண் - தமிழ் சினிமா ஓர் அறிமுகம் SUNDARARAJ THEODORE BASKARAN

ISBN:

Published: 2013

ebook

280 pages


Description

பாம்பின் கண் - தமிழ் சினிமா ஓர் அறிமுகம்  by  SUNDARARAJ THEODORE BASKARAN

பாம்பின் கண் - தமிழ் சினிமா ஓர் அறிமுகம் by SUNDARARAJ THEODORE BASKARAN
2013 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 280 pages | ISBN: | 6.55 Mb

இசை குறிததும இலககியம குறிததும ஏனைய கலை வடிவஙகள குறிததும ஆழமாகத தெரிநதுகொளள பல நூலகள இருககினறன. ஆனால, தமிழரகளின உயிரோடும உணரவோடும ஒனறுகலநதுதிவிடட திரைபபட உலகம குறிதது ஆழநத அககறை கொணடு எழுதபபடட படைபபுகள தமிழில அரிதாகவே இருககினறன.Moreஇசை குறித்தும் இலக்கியம் குறித்தும் ஏனைய கலை வடிவங்கள் குறித்தும் ஆழமாகத் தெரிந்துகொள்ள பல நூல்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், தமிழர்களின் உயிரோடும் உணர்வோடும் ஒன்றுகலந்துதிவிட்ட திரைப்பட உலகம் குறித்து ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டு எழுதப்பட்ட படைப்புகள் தமிழில் அரிதாகவே இருக்கின்றன.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "பாம்பின் கண் - தமிழ் சினிமா ஓர் அறிமுகம்":


slaberadio.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us